മത ത്തിൽ അഗാധമായ അറിവ് നേടാൻ ഒരു സുവർണ്ണാവസരം

മതത്തിൽ അഗാധമായ അറിവ് നേടാൻ ഒരു സുവർണ്ണാവസരം... 📚 രിയാളുൽ ജന്നഃ 📚 • ഉസൂലുൽ ഫിഖ്‌ഹ് # ഹംസ മദീനി (തിങ്കൾ അസ്വ്‌റിന് ശേഷം) • അൽ അഖീദ # ഫദ്‌ലുൽ ഹഖ് ഉമരി (ചൊവ്വ അസ്വ്‌റിന് ശേഷം) • നബി ചരിത്രം # ഫദ്‌ലുൽ ഹഖ് ഉമരി (ബുധൻ സുബ്ഹിക്ക് ശേഷം) • ഫിഖ്‌ഹ് # സ്വാദിഖ് മദീനി ( ബുധൻ അസ്വ്‌റിന് ശേഷം) • ഇഅ്‌റാബുൽ ഖുർആൻ # മുഹമ്മദലി ബാഖവി (വ്യാഴം സുബ്ഹിക്ക് ശേഷം) • ഉസൂലുൽ ഹദീസ് # അബ്ദുൽ മാലിക് സലഫി (ശനി അസ്വ്‌റിന് ശേഷം) • ഫിഖ്ഹുൽ ഹദീസ് # ശബീബ് സ്വലാഹി (ശനി സുബ്ഹിക്ക് ശേഷം) • അനന്തരാവകാശ നിയമം # ശബീബ് സ്വലാഹി (ഞായർ സുബ്ഹിക്ക് ശേഷം) 🕌 മസ്ജിദുൽ കൗഥർ, വാദി അൽ ഹിക്മ 📲 രജിസ്ട്രേഷന് ബന്ധപ്പെടുക: 9809331515, 8281556779 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🎥 Our YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCYnqiAu8DA1stJ_NBZoxlyg ------------------------------------------ #IT_Wing #Al_Hind_Students_Union #Jamia_Al_Hind_Al_Islamiyya

.