Faculty

Faculty

Kunhi Muhammed Madani Parappur
Faisal Moulavi
Suhaib Hasan
Aboobaker Salafi
Swadiq Madeeni
Sahad Darimi
Muhammed Ali Baqavi
Mujeeb Rahman Swalahi
Hamza Madeeni
Shabeeb Swalahi
Abdul Malik Salafi
Shuraih Salafi
Moosa Swalahi
Thwalhath Swalahi
Mahshooq Swalahi
Abdul Rasheed
Naseef PP
Aboobaker KV
Mushthaq Al Hikami
Ashraf Al Hikami
Suhail
Rahees